Yoshiaki Fujikawa & EastAsia Orchestra : "Origin"


(Mobys, 1985)

1- Dancer's image (Yoshiaki Fujikawa) (10'29'')
2- So blessed (Yoshiaki Fujikawa) (7'31'')
3- First dawn (Yoshiaki Fujikawa) (24'04'')

musicians :

Yoshiaki Fujikawa : conductor, reeds
Tetsuji Yoshida : trumpet
Ichiyu Komiya : trumpet
Hiroshi Itaya : trombone
Haruki Satoh : trombone
Kazutoki Umezu : reeds
Eiichi Hayashi : reeds
Hiroaki Katayama : reeds
Suetoshi Shimizu : reeds
Masamiki Takano : reeds
Keiki Midorikawa: cello
Yoshio Ikeda : bass
Nobuo Fujii : drums
Tatsuji Yokoyama : percussion

NOW

Yoshiaki Fujikawa & EastAsia Orchestra : "Shoyoh Jurin"


(Mobys, 1984)

1- Bold and Able (Yoshiaki Fujikawa) (11:37)
2- Ladiga (Yoshiaki Fujikawa) (10:01)
3- Divine Gift (Indonesian folk song) (6:52)
4- Trival Chief--Pate Pote (Keiki Midorikawa) (12:10)
5- Never Say Die (Yoshiaki Fujikawa) (3:38)

musicians :

Yoshiaki Fujikawa: conductor, reeds
Tetsuji Yoshida: trumpet
Ichiyu Komiya: trumpet
Hiroshi Itaya: trombone
Haruki Satoh: trombone
Kazutoki Umezu: reeds
Keizo Inoue: reeds
Hiroaki Katayama: reeds
Junji Hirose: reeds
Keiki Midorikawa: cello
Takeharu Hayakawa: bass
Sabu Toyozumi: drums
Tatsuji Yokoyama: percussion

NOW