Kazutoki Umezu : "Diva"(Nec Avenue, 1988)

1 - Diva
2- Nishibi no ataru he ya
3- Hinobashi no tamoto
4- Poi
5- Gosan
6- Ohayashi
6- E ni kaita mochi
7- Down wind

Kazutoki Umezu : saxes, clarinet
Midori Takada : percussion
Ichiko Hashimoto : keyboards
Reichi : drums

NOW

Aucun commentaire: